Verlof

 Aanvraag verlof.
Bij het ingedrukt houden van de knop "Ctrl" kunt u meerdere groepen kiezen.
______________________________________________________________________________________________

De verlofregeling

1.    Informatie

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. (Deze leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarvan het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, maar we streven ernaar om ook de vierjarigen de school 'geregeld te laten bezoeken'). Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Werkendam zijn daar­over afspraken gemaakt. De directeur van de school mag voor ten hoogste tien dagen verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen.

2.  Procedure
 

1.     U dient de aanvraag voor extra verlof in bij de directeur van de school aan de hand van het               
         standaardformulier;
2.     Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u eerst verlof aan te vragen en
         daarna eventueel uw boeking te regelen) en indien mogelijk  worden voorzien van bewijsmiddelen (kaart,
         uitnodiging o.i.d).
3.     De directeur hanteert bij het beantwoorden van uw aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of
         weigeren van het verlof, conform de wetgeving;
4.     In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met u op;
5.     Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig. 

 3.    Criteria voor toekennen van extra verlof

Gewichtige omstandigheden zijn:
-  Verhuizing (maximaal 1 dag)
-  Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad:
         o    Binnen de woonplaats van de leerling: maximaal 1 dag.
         o    Buiten de woonplaats van de leerling: maximaal 2 dagen.
-  12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag.
-  25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag.
-  Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging: maximaal 1 dag.
-  Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de
    directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
-  Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 5 dagen.
-  Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen.
-  Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag.
-  Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, vakantie verlof daargelaten. In voorkomende gevallen
    dient een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat
    het verlof noodzakelijk is.
-  Het niet kunnen plannen van een gezinsvakantie van 14 dagen in het jaar door de specifieke aard van het beroep
    (seizoen­gebonden) van (één van) de ouders/verzorgers. In dat geval mag de directeur of de leerplichtambtenaar
    (afhankelijk van het aantal dagen) éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie
    kan plaatshebben. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard
    van het beroep en de verlofperiode van betrokken ouder blijken.
    Het moet in dit geval redelijkerwijs te voorzien zijn dat een vakantie in de schoolvakantie zal leiden tot
    onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Slechts het gegeven dat in deze periode een belangrijk deel
    van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

 4.    Criteria voor weigeren van extra verlof

Geen gewichtige omstandigheden zijn:
-  Familiebezoek in het buitenland/in ander werelddeel, om welke reden dan ook; (zie hierboven, daar staan de
    dagen die maximaal zijn te verkrijgen bij bijzondere gebeurtenissen).
-  Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
-  Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat
    boeken.
-  Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om
    huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane
    dagen, zoals hierboven is vermeld.
-  Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
-  Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
-  Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Bijvoorbeeld men wil op vakantie met familie/vrienden
    uit Midden- of Noord Nederland of eigen kinderen zitten op verschillende scholen en dan kan het voorkomen dat
    vakantieroosters afwijken.
-  Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantie-adres bereikt moet hebben (wegens huurperiode
    vakantiehuis bijvoorbeeld).
-  De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn
    er geen annuleringsmogelijkheden.
-  Vakantie in verband met gewonnen prijs.
-  Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, tenzij Nederland officieel wordt
    vertegenwoordigd.

_________________________________________________________________________________________
* Verplichte velden
Agenda
<
Juni
>
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

Fotoalbum

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, wilt u uw (eerste) kind aanmelden of heeft u andere vragen? Neem via onderstaande knop contact op!